Stichting Dorpshuis Haler

Stichting Dorpshuis Haler werd opgericht in 1958. Door de toenmalige bewoners werden gelden bijeengebracht om een gemeenschapshuis op te zetten. Hieronder treft u de speech aan die voorzitter Jac Verbeek tijdens het 50-jarig bestaansfeest in september 2008 heeft voorgelezen en waarin de historie en het ontstaan van de Stichting wordt verteld. De speech is aangevuld met een aantal zaken van later datum.

Goedemiddag dames en heren op deze middag van het 50-jarig bestaan van zaal “Ons Dorpshuis”. Een speciaal woord van welkom aan de wethouder Jeurgens (en wethouder Walraven) van de gemeente Leudal die hier vanmiddag ook aanwezig zijn.

Graag wil ik u meenemen in de chronologische historie van Ons Dorpshuis.

We schrijven het jaar 1957. Eerdere plannen om in Haler een school te bouwen waren gestrand. Maar met de bouw van een zaal zou er meer kans komen ook een school in Haler te realiseren. Het idee was namelijk om de school eerst in de zaal te vestigen en daarna verder te kijken.

In 1958 werd op 13 januari door Jac Wolters senior en rector Weys een vergadering belegd. Dit bleek de oprichtingsvergadering te worden voor de zaal. Er moesten spijkers met koppen geslagen worden. Staande deze vergadering werd direct een commissie van wijze mannen benoemd in de personen van  Jac Wolters, Louis Schroyen en Frans Steyvers. Deze commissie kreeg de opdracht plannen uit te werken voor de realisatie van de zaal. Maar liefst 31 personen melden zich aan om zorg te dragen voor financiële bijdragen. Aflossing van de financiering zou door obligaties gebeuren. Bij notaris Wennekers in Thorn werd om inlichtingen gevraagd en tevens werd hier de stichtingsakte opgesteld.

Op 20 januari werd door de vergadering besloten twee woonbarakken aan te kopen. De commissie had een bezoek gebracht aan de N.O.-polder met als adviseur aannemer Teun Velter. Hier had men de woonbarakken gebruikt voor huisvesting van de arbeiders die betrokken waren bij de ontginning van de polder. De aankoop van deze 2 barakken vergde een investering van fl. 10.000,- . Tevens besloot de vergadering dat een ploeg uit Haler de barakken zelf ging afbreken in de polder.

Op 27 januari waren de 2 barakken definitief aangekocht. Notariële zaken omtrent obligaties en oprichting van de stichting waren reeds in werking gezet. De vergadering besloot tevens een café te vestigen in de zaal. Met de kerk werd een overeenkomst gesloten betreffende de grond waarop de zaal zou worden gebouwd. De heer Moonen van Bouw- en Woningtoezicht had reeds de metingen verricht en de bouw uit gepaald. Er werd geopperd te streven naar een kermisviering in de zaal.

Op 13 februari 1958 togen 13 personen onder begeleiding van twee deskundigen, Teun Velter en Jan Heikers, met 2 busjes naar de NO-polder. Het vervoer van de 2 barakken naar Haler was slim geregeld: vrachtwagens die vanuit de polder naar Limburg reden voor het ophalen van dakpannen en stenen zouden de 2 barakken in Haler lossen. De thuisblijvers werkten aan de bouwplaats en zorgden ervoor dat het aangevoerde materiaal snel kon worden gelost.

In de periode maart, april en mei wordt hard doorgewerkt zodat de zaal gereed zou zijn voor de kermis, al was het dan maar voor beperkt gebruik. De totale kosten waren inmiddels opgelopen tot fl. 20.000,- Maar het was nog niet af, het gebouw had alle kleuren van de regenboog. Het moest dus nog geschilderd worden. Aan vrijwilligers geen gebrek, maar wel aan tijd. Om het allemaal af te krijgen moest er op Hemelvaartsdag en op zondag geschilderd worden en dat was natuurlijk een probleem in het gelovige Haler. Omdat men niet zo goed overweg kon met de pastoor van Hunsel besloot men rechtstreeks bij de bisschop om toestemming te vragen. Als hij het goed vond kon de pastoor geen “nee” zeggen. Zo kwam de zaal grotendeels klaar en kon op kermiszondag in mei 1958 voor het eerst in de zaal worden gedanst.

Op 26 juli 1958 werd de zaal officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Na de opening werden er jaarlijks activiteiten georganiseerd ter aflossing van het inmiddels officieel geopende en naam gedoopte “Ons Dorpshuis”. Om te kunnen dansen werd de dansvloer van de zaal in Ell gehuurd. In 1960 wordt een nieuwe vloer aangekocht, zodat de vloer uit Ell niet meer nodig was. Ook worden er in die tijd 2 kamers ingericht voor gebruik door het Groene Kruis. Alle op dat moment bestaande verenigingen maken gebruik van de zaal.

In 1966 krijgt de zaal een nieuwe financiële impuls door 29 nieuwe leden. De eerste exploitant, dhr. W. Schroyen die er vanaf 1958 als exploitant in zat, geeft het stokje door aan de gebr. Wolters. Deze zullen de zaal beheren tot 1970. Vanaf 1970 valt het zaalbeheer onder de Lentekrans met als vergunninghouder eerst Harry Brouns en later Jac Wolters.

In 1977 werd het hout vervangen door steen en werd de zaal vergroot, zodat de handboogvereniging de gelegenheid had haar automatische binnenbaan te realiseren. Deze verbouwing werd voltooid door vrijwilligers aangevuld met enkele vaklieden.

In 1997 neemt Leo Bremmers het stokje over van de Lentekrans als exploitant van de zaal. Leo en Truus blijven dit doen tot 2002. In dat jaar wordt Wim en Agnes Baetsen de exploitanten van Ons Dorpshuis.

In 2003 werd een nieuwe entree met nieuwe toiletten gerealiseerd. De keuken en het plafond werden aangepast en er kwam een nieuwe technische ruimte. Ook deze aanpassingen werden met behulp van vele vrijwilligers gerealiseerd met hulp van enkele vaklieden. Een bijdrage van de gemeente was noodzakelijk om deze aanpassingen te kunnen verwezenlijken. Helaas is de gedane aanpassing van de luchtverversingsunit door de wetgeving al weer achterhaald en hiermee een achteraf bezien onnodige grote uitgave voor zowel de stichting als de gemeente.

In 2005 neemt Winy Hendrikx het stokje over van Wim Baetsen en zij heeft tot juli 2018 Ons Dorpshuis beheerd.

In 2018 hebben Raymond en Ester het stokje van Winy overgenomen en zijn zij gestart met het beheer. Van alleen café hebben zij de horeca verder uitgebreid met een restaurant-cafetaria gedeelte. Hiervoor is de keuken grotendeels vernieuwd. Helaas heeft de COVID-pandemie ervoor gezorgd dat Raymond en Ester noodgedwongen afscheid hebben moeten nemen in 2022. Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuwe beheerder die de mogelijkheden van Ons Dorpshuis wil benutten. Sinds het vertrek van Raymond en Ester is Ons Dorpshuis door eigen vrijwilligers in beheer zodat de gebruikmakende verenigingen toegang hebben tot Ons Dorpshuis.

Zoals uit dit verhaal mag blijken, draait de zaal op vrijwilligers. Mensen die hun vrije tijd en kennis en kunde ter beschikking stellen van de gemeenschap om Ons Dorpshuis voor Haler te behouden. Ook de activiteiten die er jaarlijks ondernomen worden om de exploitatie van de zaal rendabel te houden, denk aan kermisactiviteiten en vlooienmarkt, worden door vrijwilligers uitgevoerd. De vlooienmarkt is voor de stichting een onmisbare bron van inkomsten om aan de steeds groter wordende financiële verplichtingen het hoofd te kunnen blijven bieden. Om al deze vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet hebben we jaarlijks een bedankavond georganiseerd. Om dit jaar de grote rol van de vrijwilligers extra te benadrukken hebben we deze bedankavond gekoppeld aan deze festiviteiten van vandaag en hebben we vanmiddag een “bedankmiddag”, waarmee wij nog eens de belangrijke rol van de vrijwilligers binnen onze organisatie willen benadrukken. Vrijwilligers, bedankt !! Als bestuur zijn wij natuurlijk ontzettend blij met zoveel vrijwilligers die bereid zijn hun inspanningen te verrichten voor het in stand houden van onze zaal. En dat in een dorp met slechts 500 inwoners…